AGATA Nordsjællands Privathospital ApS

Standardbetingelser for kirurgiske behandlinger

1. Booking og betaling

Kirurgiske behandlinger / operationer betragtes som booket, når operationsaftalen er modtaget af / udleveret til patienten. Operationsaftalen kan udleveres som papir eller på email.

Det fulde beløb for operationen skal være betalt inden start af operationen og forefalder i 2 rater.

Med betalingen af 1. rate accepteres operationen. Med patientens underskrift bekræftes, at alle informationer og vilkår er modtaget og accepteret.

1. rate, som udgør 25% af det fulde beløb, skal betales tidligst efter betænkningstiden på 7 dage og så snart der er aftalt et operationstidspunkt.

2. rate, som betales senest 21 dage før operationen finder sted, svarende til det resterende beløb for operationen.

I tilfælde af at der er mindre end 21 dage fra bookingstidspunktet til den planlagte operationsdag, forefalder begge rater samtidigt ved booking.

AGATA Nordsjællands Privathospital ApS modtager:

Bankoverførsel – Vestjysk Bank konto nr. 7651-0001028136

Kortbetaling – Visa / Mastercard

Mobilepay – 656069

Kontant betaling – Vi modtager maksimalt en kontant betaling på 15.000kr, da det er ulovligt for virksomheder i Danmark at modtage beløb på 15.000kr eller derover, selvom der er tale om flere betalinger som er indbyrdes forbundne.

2. Aflysning og udskrivning

Kirurgiske behandlinger / operationer kan ikke aflyses eller flyttes af kunden senere end 21 dage før den planlagte operationsdato.

Ved aflysning af operationen inden 21 dage før den planlagte operationsdato, tilbagebetales det indbetalte beløb svarende til 1. rate (25%).

Ved aflysning senere end 21 dage før den planlagte operationsdato tilfalder hele det for operationen eller behandlingen indbetalte beløb AGATA Nordsjællands Privathospital ApS, svarende til 1. rate (25%), dog maksimalt 20.000kr. Ved ønske om flytning af operationen (sygdom undtaget), opkræves et administrationsgebyr på 5.000kr.

Hvis en udsættelse af operationsdato skyldes sygdom hos kunden, vil AGATA Nordsjællands Privathospital ApS tilbyde at flytte operationen til en anden dato, i det omfang det er muligt. AGATA Nordsjællands Privathospital ApS kan kræve i forbindelse med sygdom, som en betingelse for at flytte operationen til en anden dato, at kræve at en lægeerklæring fra kundens egen læge.

AGATA Nordsjællands Privathospital ApS forbeholder sig i alle situationer ret til at udskyde og aflyse en planlagt operation helt frem til operationstidspunktet.

Kunden kan ikke rejse krav mod AGATA Nordsjællands Privathospital ApS for at flytte eller aflyse en planlagt operation eller behandling uanset årsag. Såfremt AGATA Nordsjællands Privathospital ApS aflyser en operationen helt, uden at tilbyde en ny operation eller behandling på et andet tidspunkt, vil AGATA Nordsjællands Privathospital ApS returnere det indbetalte beløb for operationen.

Kunden udskrives fra AGATA Nordsjællands Privathospital ApS når udskrivelseskriterierne er opfyldt, dog tidligst som beskrevet i indkaldelse.

Møder kunden til operation og ikke opfylder de af AGATA Nordsjællands Privathospital ApS udskrevne betingelser for operationen herunder faste, tørste, ingen rygning eller blodfortyndende medicin (medmindre andet er aftalt) efter givne regler, pålægges kunden et gebyr op til 5.000 kr til dækning af omkostninger.

3. inkluderet i prisen

Lovpligtig ansvarsforsikring og alle efterfølgende kontroller er inkluderet. Eventuel akut re-operationen inden for 4 uger og korrigerende operationer i lokalbedøvelse inden for 1 år efter den primære operation er også inkluderet i prisen. Re-operation i fuld bedøvelse er kun omfattet, hvis kirurgen anser det for nødvendigt. 

4. Efterfølgende behandlinger ikke inkluderet i prisen

Omkostninger til medicin efter udskrivelse, blodprøver, EKG, billeddiagnostiske undersøgelser og lignende er ikke inkluderet i prisen.

Udgifter til forlænget ophold, behandlinger relateret til manglende information om medicin, rygning eller manglende overholdelse af operationens krav er ikke inkluderet i prisen.

Re-operation ved kapselstramning uanset tidspunkt for den indtrufne begivenhed.

Re-operation, hvis kunden er udeblevet fra tidligere aftalt kontrol eller har aflyst re-operation mindre end 14 dage før den aftalte re-operationsdag.

Re-operation, hvis kunden har tilbageholdt informationer om sygdom eller fået konstateret sygdom efter primær operation, der bevirker at AGATA Nordsjællands Privathospital ApS ikke kan modtage kunden til operation, eller hvis kunden har haft større udsving i vægt eller ændringer i det opererede område der skyldes graviditet.

5. AGATA Privathospitals ansvar

AGATA Nordsjællands Privathospital ApS’ hospital og behandlinger udføres i overensstemmelse med gældende sundhedslovgivning, herunder bekendtgørelsen om kosmetisk behandling og sundhedslovens regler om patientrettigheder, journalføring, og ansvarlig opfølgnbing på utilsigtede hændelser.

Hvis der mod forventning skulle forkomme skader opstået i forbindelse med undersøgelse, operation eller behandling hos AGATA Nordsjællands Privathospital ApS henvises til Patienterstatningen: http://pebl.dk/

I andre sager er AGATA Nordsjællands Privathospital ApS erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige regler om ansvarspådragende handlinger, dog jf. nedenfor.

AGATA Nordsjællands Privathospital ApS kan ikke holdes ansvarlig for, at det tilsigtede resultat ikke opnås, hvis dette skyldes, at kunden ikke har overholdt AGATA Nordsjællands Privathospital ApS’ anvisninger, herunder om brug af bandage, forbinding eller plaster efter operationen, eller såfremt kunden ikke er mødt til fastlagte kontroller herunder afsluttende kontrol.

AGATA Nordsjællands Privathospital ApS kan ikke holdes ansvarlig for nedsat eller ændret følesans omkring det opererede område, eller for løs hud eller mindre ujævnheder efter fedtsugning.

AGATA Nordsjællands Privathospital ApS kan ikke holdes erstatningsansvarlig for indtrådte følgeskader, som du på forhånd er orienteret om, er en kendt risiko.

AGATA Nordsjællands Privathospital ApS kan ikke holdes ansvarlig for kundens egne omkostninger, tabt arbejdsfortjeneste, transportomkostninger, medicinudgifter m.v. ved eventuel indlæggelse eller ved hel eller delvis uarbejdsdygtighed.

For øvrige uheld hos AGATA Nordsjællands Privathospital ApS som ikke har forbindelse med en behandling eller operation, er AGATA Nordsjællands Privathospital ApS erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige regler.

Kunden accepterer, at AGATA Nordsjællands Privathospital ApS’ ansvar i alle sager, bortset fra sager som behandles af Patienterstatningen efter den gældende lovgivning herfor, er begrænset til operationens pris, med et maksimum beløb på 100.000 DKK, hvorfor kunden er afskåret fra at gøre et større erstatningskrav gældende overfor AGATA Nordsjællands Privathospital ApS.

6. Samtykke og persondata

AGATA Nordsjællands Privathospital ApS har lægelig tavshedspligt i forhold til dig, dit helbred, medicinforbrug og øvrige personlige oplysninger. Det betyder, at du har krav på fortrolighed. Du har ret til journalindsigt og at få korrigeret faktuelle fejl om dig. 

Alt data om dig og din sundhed behandles i overensstemmelse med gældende ret. Med henhold til sundhedslovgivningen har AGATA Nordsjællands Privathospital ApS pligt til at opbevare din journal i minimum 10 år fra sidste journalnotat. Efter 10 år fra sidste journalnotat kan du bede om at få din journal slettet eller udleveret hos os. Du skal have modtaget forståelig information om din behandling, mulige risici og have kendskab til din kirurgs erfaring.

Der er krav om samtykke på oplyst grundlad. Ifølge Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse kan operationen/behandlingen ikke ske, uden at der er indhentet informeret samtykke. Ved at underskrive operationsaftalen erklærer du at have læst og accepteret AGATA Nordsjællands Privathospital ApS’ betingelser. 

Der skal være som minimum 1 uges betænkningstid forud for kirurgiske indgreb / operationer og 2 dage for ikke kirurgiske kosmetiske behandlinger. Samtykket kan til ethvert tidspunkt tilbagekaldes ved henvendelse til klinikken. Henvendelse sker i form af personligt møde, telefonisk eller via email. Der gøres opmærksom på aflysningsbetingelserne. Du kan læse mere AGATA Privathospital ApS behandling af dine personoplysninger her.

Klar til forandring?

Start med en uforpligtende forundersøgelse

Del din betaling op

Lån op til 60.000 rentefrit
Låne-eksempel:
Kreditbeløb 35.000,- kr. Løbetid 44 måneder. Månedlig afdrag 899,- kr. Debitorrente 0%. ÅOP 5.91%.
Samlet kreditomkostninger: 3.906,- kr. Samlet beløb til tilbagebetaling 38.906,- kr.
I samarbejde med Resurs Bank tilbyder vi
Rentefrit lån til din operation
AGATA Privathospital tilbyde rnu i samarbejde med Resurs Bank rentefrit lån. Du kan derfor låne helt rentefrit op til 60.000 kr. og du bestemmer selv, hvor meget du vil afdrage med.
Sundhed+ logo
Hos AGATA Privathospital tilbyder vi dig i samarbejde med Sundhed+
En attraktiv betalings­ordning
der gør det muligt at dele betalingen for din behandling op i mindre bidder.
Edit Template
Edit Template
AGATA Privathospital